کمپرسورهای اسکرال BITZER

Gas
(A) S.C
(Kw)
M.W.C (A)
V/Ph/Hz
SL (Inch)
DL (Inch)
W (Kg)
Oil Charge (Dm3)
Displacement (m3/h)
Model
R134a,R22,R407c,R507a,R404a
95
9.8
17
420…380/3/50
1-1/8
7/8
84
4
25
ESH725(B)
R134a,R22,R407c,R507a,R404a
106
11.8
20.5
420…380/3/50
1-1/8
7/8
85
4
30
ESH730(B)
R134a,R22,R407c,R507a,R404a
134
14.2
24.5
420…380/3/50
1-1/8
7/8
90
4
36
ESH736(B)
R134a,R22,R407c,R507a,R404a
152
17.5
32
420…380/3/50
1-3/8
1-1/8
95
4
43
ESH743(B)